Školní vzdělávací plán

27.10.2014 19:31

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

DĚČÍN IV, MÁCHOVO NÁMĚSTÍ 688/14 ,

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

 

 

 

 

Náze: 
HRAJEME SI CELÝ ROK!“

 

 

 

ZÁKLADNÍ MOTTO VÝCHOVNÉ PRÁCE: J.W. GOETHE „VŠUDE UČÍME SE JENOM OD TOHO, KOHO MÁME RÁDI“

 

 

 

 

 

 

 

 

č.j.

 

V Děčíně 25.8.2014

 

 

Projednáno na pedagogické poradě : 25.8. 2014 podpis ředitele a razítko

 

Platnost : od 1.9.2014 do 31.8. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo 688/11, příspěvková organizace

 

Místa poskytovaného předškolního vzdělávání:

 

Mateřská škola Děčín IV

příspěvková organizace

Máchovo nám 688/14

Děčín

 

Mateřská škola Vilsnice

Chmelnická 44

Děčín XII

 

 

IČO: 72743816

Tel.: 775 861 784, 775 861 785,

www stránky školy: msmachova.webnode.cz

 

Tel: 412 542 531, 607 591 302

e mail: skolka.machovon@tiscali.cz

msvilsnice@seznam.cz

 

 

OBSAH:

 

1.   Identifikační údaje o mateřské škole

1.1. Základní údaje o škole

1.2. Základní údaje o zpracovateli ŠVP PV

 

2. Charakteristika školy

 

3. Podmínky vzdělávání

3.1. Materiální a hygienické podmínky školy

3.2. a/ Životospráva

       b/ Psychosociální podmínky

3.3. Pedagogické a personální zajištění

3.4. Spoluúčast rodičů

3.5. Spolupráce se základní školou

 

4. Organizace vzdělávání

4.1. Organizace a provoz školy

4.2. Kritéria pro přijetí do MŠ

 

 

5. Charakteristika vzdělávacího obsahu

5.1. Základní filozofie mateřské školy

5.2. Vzdělávací cíle a záměry

5.3. Formy a metody práce

 

6. Obsah vzdělávání

 

7. Oblast autoevaluace a hodnocení dětí v rámci TVP PV

 

 

 

 

1.  Identifikační údaje o mateřské škole

 

1.1.Základní údaje o škole

 

Název školy: Základní a mateřská škola, Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, příspěvková organizace

Ředitelka školy: Mgr. Alena Tomášková

Zástupce ředitele pro MŠ: Alena Pechová

Vedoucí MŠ Vilsnice: Alena Dudová

Zřizovatel: statutární město Děčín

 

 

1.2. Základní údaje o zpracovateli ŠVP PV

 

Zpracovala:Alena Dudová, vedoucí MŠ Vilsnice a ped. kolektiv MŠ.

 

 

2.  Charakteristika školy

 

Mateřská škola je odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Máchovo náměstí 688/11, Děčín IV. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí ve věku od zpravidla od tří do šesti let.

Nachází se v okrajové části Děčína uprostřed veliké zahrady s dopravním hřištěm, dobře vybavené pro pohybové aktivity dětí. Okolí MŠ poskytuje dostatek vycházek do přírody, v létě koupání v malšovickém koupališti, v zimě sáňkování, bobování a ostatní zimní pohybové aktivity.

Budova je přízemní, je zde velká ložnice, herna, třída, chodba, šatna a oddělené toalety. Součástí budovy  je také  kuchyň a školní jídelna pro Základní školu Malšovice.

 

 Zřizovatel : Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 5, 405 38 Děčín IV

 

 

 

 

 

3. Podmínky vzdělávání

 

3.1 Materiální a hygienické podmínky

 

 

Třída je vybavena novou vestavěnou skříní, kryty na radiátory s policí na televizi, televizí, kryty na radiátory s policemi ve třídě. Bylo odstraněno staré obložení stěn v herně.Máme nový koberec v herně dětí.Uvažujeme o nahrazení skříněk na zdi doplněním variabilního nábytku na zemi v dosahu dětí. Stoly a židličky jsou  ve dvojí výšce podle velikosti dětí. Lehátka v ložnici jsou nová a v dostatečném počtu. Ložnice je vybavena novou prostornou skříní na prádlo i na pomůcky. Bylo odstraněno  staré obložení stěn v ložnici. Bylo zakoupeno nové ložní  povlečení.

Na zahradě máme zahradní altán, který slouží jako ochrana proti slunci a dešti .Z nadace ČEZ/150000,-/ jsme dovybavily zahradu velkou zahradní sestavou se skluzavkou a houpačkami. Zahrada je tak dobře vybavena pro hry a sportovní vyžití dětí. Máme nový plot okolo budovy a celé zahrady, novou vstupní  bránu do MŠ. V loňském roce byl zhotoven plot mezi ZŠ a MŠ s brankou. Loni o prázdninách  byl zhotoven nový chodník/zámková dlažba/ od vstupní brány MŠ až ke vchodu do budovy. V letošním roce máme v prostorách MŠ nové dveře. Ještě potřebujeme zrekonstruovat umývárny a toalety pro děti a podlahu v chodbě a šatně dětí.

 

 

3.2a/ Životospráva

 


Mezi jednotlivými jídla jsou dodrženy vhodné intervaly.
Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak vhodnému zdravému stravování.
Děti jsou vedeny k samostatnosti při jídle.

   Učitelky respektují individuální potřeby dětí a reagují na ně.

Pitný režim je dodržován, děti mají po celý den v dosahu samoobslužnou konvici s čajem. Každé dítě má svůj vlastní hrneček a tak má učitelka přehled o pitném režimu každého dítěte. Po obědě všechny děti odpočívají na lůžku, předškolní děti mají 2krát v týdnu po obědě zaměstnání. Děti, které neusnou, se věnují klidné činnosti u stolečku nebo v herně.

Děti jsou zatěžovány vždy přiměřeně, v rámci jejich možností a schopností. Mají rovněž možnost relaxovat v klidových koutcích třídy.

Pedagogové se zpravidla sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.


 


 

b/ Psychosociální podmínky


Všichni zaměstnanci vytváří dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Malý kolektiv zaměstnanců i rodinné prostředí MŠ vytváří klidné a radostné klima. Děti mají stejná práva, možnosti a povinnosti.
Učitelky se snaží o nezávislou komunikaci s dítětem, navazují vztah spolupráce a důvěry.
Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme jeho samostatnost, zdravou ctižádost a sebevědomí.
Děti si spoluvytvářejí pravidla chování ve skupině tak, aby se vytvořil dobrý kolektiv. Učitelka sleduje respektování a dodržování pravidel.
Učitelky se věnují vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují.
Dítě má právo výběru činností ve třídě.
Děti jsou vedeny k sebehodnocení.

 

Bohužel malý prostor třídy nevyhovuje při stolování u oběda, kdy najedené děti odnáší nádobí, jiné děti si chodí přidávat, najedené se svlékají a chodí si pro pastu na zuby. Děti ale vedeme k samostatnosti a nechceme je svazovat přílišnou organizovaností. V loňském roce jsme se pokusily o částečné změny v organizaci a osvědčily se nám.

 

 

3.3. Personální zajištění


Učitelky na zařízení jsou plně kvalifikované.
Učitelky se sebevzdělávají, navštěvují odborné semináře, studují odbornou literaturu.
Také si vzájemně předávají poznatky ze seminářů.

Ředitelství školy podporuje další růst profesních kompetencí všech pedagogů a vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání.

Všichni pracovníci MŠ jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly. Všechny pedagogické a provozní pracovnice MŠ pracují podle Pracovního řádu, s nímž byly seznámeny při nástupu do pracovního poměru.


 

3.4. Spoluúčast rodičů


 Rodiče mají volný přístup do prostor mateřské školy, s učitelkami se domlouvají na jednotném působení na dítě, předávají si informace a zkušenosti- osobní kontakt využíváme nejčastěji, na výstavkách a nástěnkách mají možnost vidět výsledky práce svých dětí i plán aktuálních vzdělávacích činností.

V letošním roce byla naplánována společná akce s rodiči na úpravě zahrady, která byla úspěšná (nátěr průlezek a zahradního vybavení). Pozitivně hodnotíme že rodiče mají zájem o spolupráci. 


  

4. Organizace a vzdělávání


 

4.1.Organizace a provoz školy


 

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Zápis se provádí 1x ročně v květnu. Je vyhlašován zřizovatelem. Děti jsou přijímány podle Kritérií pro přijetí do MŠ. (viz Směrnice pro přijímání dětí do MŠ)
MŠ je jednotřídní. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka Mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Provoz mateřské školy je od 6,30  do 15,30 hodin.

Děti obvykle přicházejí do školy do 8,00 hod. Po dohodě s třídní učitelkou lze přicházet i později.

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky nebo ústně, případně písemně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte závažnější infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
V zájmu zachování zdraví ostatních dětí má učitelka právo nepřijmout dítě do MŠ s infekčním onemocněním. Všechny tyto a další informace jsou uvedeny ve Školním řádu a zákonní zástupci dítěte jsou s nimi seznámeni na třídních schůzkách v červnu a září.
Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.


Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy:
Provoz mateřské školy se omezuje v době všech školních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po projednání se zřizovatelem.
Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní vedoucí mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní vedoucí mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

                                     DENNÍ      REŽIM
 

6.30 – 8.00 scházení dětí, ranní hry podle volby a přání dětí do 8.30

 

Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách

a individuálně

jazykové chvilky

smyslové hry

ranní cvičení ( protahovací cvičení, hudba a zpěv s pohybovým vyjádřením…)

hygiena,svačina( mezi 8.40 – 9.15)

9.15– 11.15 pobyt venku     11.15 – 11.30 převlékání v šatně

11.30- 12.10 hygiena, oběd, příprava na spánek

12.10- 14.00 hygiena, poslech pohádky, odpočinek

náhradní aktivity pro nespící děti

 

14.00- 14.30 hygiena, svačina

14.30 – 15.30 odpolední zájmové činnosti dětí( hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky

cílených činností)

 

 

 

4.2. Kritéria pro přijetí do MŠ

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je nutné vždy přihlížet k zájmu dítěte (rodinné, sociální a zdravotní podmínky).

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka dále přihlížet k  těmto skutečnostem, zda se jedná:

 

·         o odklad školní docházky

·         o přijetí dítěte v posledním roce před zahájením školní docházky (§ 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.)

·         věk dítěte

·         o přijetí dítěte,které dovrší minimálně věku 3.let k 31.8.

Veškeré informace k přijetí dítěte do MŠ jsou ve Vnitřní směrnici 21/2012, Směrnice

upravující postup přijímání dětí do MŠ, vydané ředitelkou školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Charakteristika školského vzdělávacího obsahu pro předškolní vzdělávání

 

 

5.1. Základní filozofie mateřské školy

 

- poskytovat dětem pomoc při přechodu z intimní skupiny rodiny do širší společnosti

- umožňovat vytváření bohatých sociálních vazeb mezi dětmi různého věku

- učit děti komunikovat /verbálně i nonverbálně /, naslouchat a vnímat podněty a přání

druhých a přiměřeným způsobem projevovat vlastní názory, pocity a přání

- učit děti toleranci, soucítění a ochotě pomoci

- vytvářet citlivý vztah k životnímu prostředí, využívat základní globální výchovy

- vážit si svého zdraví a učit se je chránit, vytvářet povědomí o tělesném a duševním zdraví

- usilovat o rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby a zájmy, poskytovat mu citovou oporu

- podporovat u dětí rozvoj zdravého sebevědomí, učit je přiměřenému sebepoznávání

- vytvářet schopnost vyrovnávat se s určitou mírou stresu a s neúspěchem

·         specifickými formami rozvíjet tvořivost, flexibilitu a fantazii

 

 

 

5.2. Vzdělávací cíle a záměry

 

 

Přistupovat k dětem individuálně na základě jejich pozorování a poznávání a respektování jejich zvláštností a okamžitého prožívání.

 

Ve věkově smíšených třídách využívat kladný vliv a pomoc starších dětí jako prostředek sociálního učení.

 

Vést děti k tomu, aby si pomáhaly navzájem.

 

U malých dětí se zaměřit na vytváření kladného vztahu k učitelkám a pomocnému personálu.

 

Podporovat spontánní rozvoj tvořivých her, jako prostředku poznání, rozvoje řeči, sociálního chování,mravního cítění.

 

 

Vést děti tak, aby před odchodem do základní školy měly :

·         osvojené základní hygienické , pracovní a společenské návyky

·         správné grafické návyky

·         správnou výslovnost a řečové dovednosti

·         chuť k činnosti a učení

·         kladný vztah k pohybu a péči o své zdraví

·         schopnost beze strachu komunikovat s dětmi a dospělými

·         dovednosti a znalosti odpovídající jejich věku, individuálním možnostem, vnějším okolnostem

·         kladný vztah k přírodě

·         základní dopravní návyky

 

 

 

5.3. Formy a metody práce

 

Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne a ve všech činnostech a situacích, které se v MŠ naskytnou.
Důležitá je tvořivá improvizace pedagoga, který dokáže pružně a citlivě reagovat na vzniklou situaci.
Významnou prevencí konfliktů mezi dětmi je,že si společně vytváříme pravidla, která si domlouvají děti společně s učitelkou.
Využíváme komunitní kruh, který děti vede k tomu, aby si vzájemně naslouchaly, vyjadřovaly své pocity a potřeby, řešily své problémy. Dáváme tak prostor komunikaci a podporujeme pocit sounáležitosti se skupinou.
Preferujeme skupinové činnosti, které si děti vybírají podle svých schopností a zájmů, ale i podle dohodnutých pravidel.
Využíváme kladného hodnocení a učíme děti sebehodnocení.

 

 

6. Obsah vzdělávání (v příloze ZDE):

https://files.ms-vilsnice.webnode.cz/200000000-c1c27c2bd6/obsah_vzdelavani.docx

 

7. oblast autoevaluace a hodnocení dětí v rámci TVP PV

 

Učitelky denně provádějí hodnocení aktivit, předávají si zkušenosti a poznatky o dětech, zamýšlí se nad tím, jaké zvolit postupy ke zlepšení vztahů mezi dětmi, zefektivnění práce s dětmi. Hodnotíme spíše celkovou skupinu dětí v týdenním hodnotícím záznamu. O jednotlivých dětech zaznamenáváme pokroky čtvrtletně v dětské diagnostice. Pro příští rok je ale potřeba věnovat hodnocení dětí větší pozornost. Zvolit takové formy a metody, které by sledovaly osobnostní růst dětí a jak jednoduše a přehledně zaznamenávat individuální pokroky, aby zvolené postupy byly objektivní a srozumitelné.