MATEŘSKÁ ŠKOLA VILSNICE

Charakteristika školy

 

Mateřská škola je odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Máchovo náměstí 688/11, Děčín IV. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí ve věku od zpravidla od tří do šesti let.

Nachází se v okrajové části Děčína uprostřed veliké zahrady s dopravním hřištěm, dobře vybavené pro pohybové aktivity dětí. Okolí MŠ poskytuje dostatek vycházek do přírody, v zimě sáňkování, bobování a ostatní zimní pohybové aktivity.

Budova je přízemní, je zde velká ložnice, herna, třída, chodba, šatna a oddělené toalety. Součástí budovy  je také  kuchyň a školní jídelna pro Základní školu Malšovice.

 

 Zřizovatel : Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 5, 405 38 Děčín IV

 

 

Přehled pracovnic školy         

                                                                      
vedoucí MŠ            
Alena Dudová (kvalifikovaná učitelka, úvazek 1)

 

učitelka                    
Mgr. Zuzana Hradecká
(kvalifikovaná učitelka, úvazek 1)

 

kuchařka                  
Yveta Zachová

 

školnice       

Jiřina Štillerová

 

vedoucí stravování  
Vendulka Endlerová

 

 

Provozní doba MŠ
6:30–16:00 hod.

 

Spolupráce s rodiči

Schůzky s rodiči, individuální konzultace,  informativní nástěnky, dny otevřených dveří, spoluúčast rodičů na akcích pro děti, pomoc při zlepšování prostředí MŠ,  při opravách hraček a údržbě zahradního zařízení.

Zapojení do soutěže ve sběru druhotných surovin a třídění odpadu – sběr starého papíru                         

 

 

Výchovné působení

Je zaměřeno na všestranný rozvoj dětské osobnosti s respektováním rodinné výchovy. Cílem   pedagogického procesu je vychovat děti samostatné, iniciativní se zdravou sebedůvěrou, ohleduplné a tolerantní k okolí, k sobě navzájem, milující a chránící přírodu.

Ve výchovném působení je respektováno právo na hru a svobodné rozhodování, které je usměrňováno klidným a citlivým přístupem všech zaměstnanců školy.

Školní vzdělávací program je vypracován do roku 2019 a poté bude vypracován nový. V  návaznosti na něj i nový Třídní vzdělávací program.

Stávající Třídní vzdělávací program s názvem „ Hrajeme si celý rok“ byl sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem se zakomponováním hlavních cílů v pěti výchovných oblastech předškolního vzdělávání :

-          Dítě a jeho tělo

-          Dítě a jeho psychika

-          Dítě a ten druhý

-          Dítě a společnost

-          Dítě a svět


Součástí vzdělávacího programu je i  plán grafomotoriky.

Učitelky během celého školního roku nabízejí dětem nové, zajímavé činnosti obohacené o zkušenosti, získané dalším vzděláváním, aby co nejvíce rozvíjely dětské vnímání a kompetence a zpříjemňovaly dětem pobyt v mateřské škole.
Logopedická péče je prováděna formou logopedických cvičení a her k odstraňování špatné výslovnosti.Rodičům dětí doporučujeme též návštěvu logopedické poradny.